Noites Vazias

02:51
Fernando Holz
0000-00-00

Lyrics

Empty Nights Music & lyrics by Fernando Holz I’ve got tired of being alone Of not having anybody to caress I’ve got tired of empty nights Oh! I’m tired!! I want to love someone Someone to Wake up with my kisses Someone to satiate my desires Someone who cares about me To be lovers To be friends (Empty Nights) Music & lyrics by Fernando Holz I’ve got tired of being alone Of not having anybody to caress I’ve got tired of empty nights Oh! I’m tired!! I want to love someone Someone to Wake up with my kisses Someone to satiate my desires Someone who cares about me To be lovers To be friends